สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร
Vision
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร

เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย โดยเฉพาะสมุนไพรที่ปลูกและใช้ประโยชน์กันมากในภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำในธุรกิจนี้คือ ผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบต่อเนื่อง กลางน้ำคือผู้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และปลายน้ำในเรื่องการตลาด การจัดจำหน่าย ผู้บริโภค

เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นสามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้และเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐในการผลักดันโครงการเฮลฮับของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย

 

นายรัฐภัทร ศรีจันทร์กลัด

ประธานเครือข่ายชมรมเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา

สาระน่ารู้
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
การนวดประคบสมุนไพรหรือการจู้ที่เรียกกันในภาคเหนือ นับว่าเป็นภูมิปัญญาในการสนธิกำลังกันทำงานของ 4 สิ่งรวมกันในการบำบัดคือ การใช้ความร้อน การใช้ตัวยาสมุนไพร การใช้อโรมาเธอราปี ใช้เทค...
แรกเริ่มเราพัฒนามาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากท้องถิ่น ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของเราที่มีความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร โดยเฉพาะสมุนไพรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เราถือว่า...
เครือข่ายเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย โดยเฉพาะสมุนไพรที่ปลูกและใช้ประโยชน์กันมากในภาคเหนือตอนบนทั้งนี้โดย...
สมาชิก
สถานที่จำหน่ายเครื่องสำอางสมุนไพร
สถานประกอบการผลิตด้านอาหาร
สถานประกอบการผลิตเครื่องสำอาง
สถานประกอบการผลิตยาแผนโบราณ
SUPPORT