สถานประกอบการโรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม
Vision
โรงพยาบาลเอกชน

ชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น 14 โรงพยาบาล โดยให้บริการผู้ป่วย นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดถึงมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) มีนโยบายร่วมกันมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการบริการอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในการบริการต่อประชาชน มุ่งเน้นที่การพัฒนากระบวนการบริการและการรักษาพยาบาล ทำให้สามารถมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการได้ว่ารับการรักษาในโรงพยาบาลพยาบาล มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

นพ.อำนวย ชิงชยานุรักษ์

ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่

ชมรมทันตแพทย์

ส่งเสริมการบริการด้านทันตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่สู่ระดับสากล

ศักยภาพ

 1. ส่งเสริมมาตรฐานคลินิกทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
 2. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกและ หน่วยงานราชการ
 3. ประชาสัมพันธ์การตลาดให้กับสมาชิก

 

รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์

ประธานชมรมทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่

สาระน่ารู้
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในการเลือกมาใช้บริการของผู้ป่วยชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับความนิยมนั้นมี 5 ประก...
รางวัลคุณภาพมาตรฐานคลินิกทันตกรรมในสถานพยาบาล ปี 2559
สมาชิก
โรงพยาบาล

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
        	
   
	

  
  
  
   
 


   
โรงพยาบาล
SUPPORT